Sportarts Basketball League

RESULTS & LEAGUES

• 最新賽事結果
日期 時間 主隊 (淺色) vs 客隊 (深色)  比 數
2018-06-15 21:00-22:00 BLAZERS  vs 興業人  36   vs   32
2018-06-15 22:00-23:00 SBU A  vs BLACK PANTHERS  43   vs   28
2018-06-25 21:00-22:00 KRATOS  vs KEYBOY  25   vs   40
2018-06-25 22:00-23:00 BILG  vs SBU B  27   vs   39
2018-06-28 21:00-22:00 IKUIKU阿力cool  vs SNATCH  48   vs   39
2018-06-28 22:00-23:00 UNCLE  vs BLACK PANTHERS  59   vs   40
2018-07-04 21:00-22:00 興業人  vs BAYWATCH  33   vs   23
2018-07-04 22:00-23:00 LAW SOCIETY  vs WSS  50   vs   49
2018-07-10 21:00-22:00 BILG  vs KEYBOY  14   vs   26
2018-07-10 22:00-23:00 BLAZERS  vs SBU B  30   vs   35
2018-07-13 21:00-22:00 KRATOS  vs 興業人  41   vs   45
2018-07-13 22:00-23:00 SBU A  vs UNCLE  34   vs   41
2018-07-16 21:00-22:00 KEYBOY  vs BLAZERS  34   vs   23
2018-07-16 22:00-23:00 LAW SOCIETY  vs BLACK PANTHERS  25   vs   14
2018-07-17 21:00-22:00 WSS  vs SNATCH  31   vs   28
2018-07-17 22:00-23:00 SBU B  vs BAYWATCH  23   vs   28
2018-07-25 21:00-22:00 UNCLE  vs SNATCH  46   vs   47
2018-07-25 21:00-22:00 SBU B  vs KEYBOY  30   vs   56
2018-07-26 21:00-22:00 KRATOS  vs BLAZERS  47   vs   44
2018-07-26 22:00-23:00 IKUIKU阿力cool  vs SBU A  21   vs   35
2018-07-31 21:00-22:00 SNATCH  vs BLACK PANTHERS  47   vs   16
2018-07-31 22:00-23:00 SBU B  vs 興業人  24   vs   51
2018-08-02 21:00-22:00 BILG  vs BAYWATCH  34   vs   23
2018-08-02 22:00-23:00 LAW SOCIETY  vs IKUIKU阿力cool  25   vs   37
2018-08-09 21:00-22:00 KRATOS  vs BILG  54   vs   30
2018-08-09 22:00-23:00 IKUIKU阿力cool  vs BLACK PANTHERS  36   vs   27
2018-08-15 21:00-22:00 興業人  vs KEYBOY  27   vs   37
2018-08-17 21:00-22:00 WSS  vs UNCLE  53   vs   67
2018-08-28 21:00-22:00 KRATOS  vs BAYWATCH  57   vs   28
2018-09-03 21:00-22:00 KEYBOY  vs BAYWATCH  51   vs   23
2018-09-03 22:00-23:00 LAW SOCIETY  vs SBU A  36   vs   48
2018-09-07 21:00-22:00 BILG  vs BLAZERS  24   vs   31
2018-09-13 21:00-22:00 WSS  vs IKUIKU阿力cool  34   vs   34
2018-09-13 22:00-23:00 KRATOS  vs SBU B  50   vs   44
2018-09-17 21:00-22:00 興業人  vs BILG  28   vs   20
2018-09-17 22:00-23:00 LAW SOCIETY  vs UNCLE  31   vs   70
2018-09-18 21:00-22:00 BLAZERS  vs BAYWATCH  38   vs   22
2018-09-18 22:00-23:00 SNATCH  vs SBU A  40   vs   31
2018-10-09 21:00-22:00 LAW SOCIETY  vs SNATCH  32   vs   48
2018-10-23 22:00-23:00 WSS  vs SBU A  49   vs   58
2018-11-01 21:00-22:00 IKUIKU阿力cool  vs UNCLE  27   vs   35
2018-11-01 22:00-23:00 WSS  vs BLACK PANTHERS  47   vs   30
Playoff Stage
2018-11-06 21:00-22:00 BILG  vs WSS  31   vs   38
2018-11-06 22:00-23:00 LAW SOCIETY  vs SBU B  38   vs   35
2018-11-22 21:00-22:00 KEYBOY  vs IKUIKU阿力cool  48   vs   28
2018-11-22 22:00-23:00 興業人  vs SBU A  29   vs   47
2018-11-29 21:00-22:00 KRATOS  vs SNATCH  49   vs   44
2018-11-29 22:00-23:00 BLAZERS  vs UNCLE  42   vs   75
2018-12-06 21:00-22:00 LAW SOCIETY  vs BAYWATCH  36   vs   30
2018-12-06 22:00-23:00 WSS  vs BLACK PANTHERS  51   vs   22
2018-12-19 21:00-22:00 KRATOS  vs KEYBOY  44   vs   49
2018-12-19 22:00-23:00 UNCLE  vs SBU A  59   vs   37
2018-12-21 21:00-22:00 BAYWATCH  vs BLACK PANTHERS  20:0
2018-12-21 22:00-23:00 WSS  vs LAW SOCIETY  31   vs   30
2018-12-27 21:00-22:00 SBU A  vs KRATOS  47   vs   38
2018-12-27 22:00-23:00 UNCLE  vs KEYBOY  35   vs   27

    Contact us | enquiry@sportarts.hk Copyright © 2019 Sportarts Basketball League. All rights reserved.